card

Салхин түрбинд угсралт суурилуулалт болон үзлэг шалгалт, засвар үйлчилгээ хийх нь өндрийн болон хязгаарлагдмал орчны эрсдэлтэй ажилд хамаарагддаг.
Тиймд дээрх ажлуудыг өндөрт ажиллах болон хязгаарлагдмал орчинд ажиллах сургалтанд хамрагдсан эрх бүхий үнэмлэхтэй, мэргэжлийн ажилтан гүйцэтгэдэг.

Бид техникийн ажилчдаа тус сургалтуудад хамруулсан бөгөөд тогтмол хугацааны үечлэлээр давтан сургалтуудад хамруулдаг.
Манай компани салхин түрбинүүдэд нэмэлтээр болон төлөвлөгөөт бусаар хийгдэх засвар үйлчилгээний ажлуудыг үйлдвэрлэгчээс өгсөн зааварчилгааны дагуу хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааг чанд мөрдөж чанартай хугацаанд нь гүйцэтгэнэ.

 

Хүсэлт илгээх