card

Манай компани техникийн зөвлөх үйлчилгээг дараах байдлаар санал болгодог.

  • Таны техникээр хийх ажлын цар хүрээнд тохирсон техникийг эдийн засгийн хувьд ашигтай байхаар.
  • Техникт түрээсийн хугацаанд гарч болох эрсдэлүүдийг тооцоолон урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг тодорхойлох.
  • Түрээсийн техникээр ажил гүйцэтгэх үед шаардагдах бичиг баримтуудын бүрдэлтийг хангах.
  • Техник ашиглалтын талаарх зөвлөгөө өгөх.
  • Гадна зах зээлээс тусгай зориулалтын болон овор ихтэй техник тоног төхөөрөмжүүдийг түрээсийн болон худалдааны нөхцөлөөр санал болгох.
  • Гадна зах зээлээс орж ирсэн техник тоног төхөөрөмжүүдийн ашиглалтын өмнөх Монгол улсын холбогдох байгуулгуудаас шаарддаг техникийн материал болон магадлал дээр зөвлөгөө өгч хамтарч ажиллах.
  • Техникийн ашиглалтын үеийн хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны  зааварчилгаа сургалт.
  • Техник ашиглалттай холбогдон гарах зардалын урьдчилсан тооцоолол төсөв, төлөвлөгөө боловсруулалт.

 

Хүсэлт илгээх