card

Бид танай компаны үйл ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа уул уурхай зам барилгын болон өргөх техник тоног төхөөрөмжүүдийн менежментийг зөвхөн танай ашиглалтын нөхцөлд тохируулан хийж техникүүдийн сул зогсолтыг багасгаж ашиглалтыг нэмэгдүүлснээр эдийн засгийн хувьд оновчтой шийдлийг танд санал болгож ажиллах болно.

Та ашиглаж байгаа техник тоног төхөөрөмжүүдээ хөндлөнгийн байгуулгаар хянуулж, менежмент хийлгүүлснээр дараах давуу талууд үүснэ.

  • Зардал бодитоор тодорхойлогдоно
  • Удирдлагууд бодит мэдээллээр хангагдана
  • Техникийн насжилт бодитоор тодорхойлогдоно
  • Техник тус бүр дээр дата бааз үүснэ
  • Төлөвлөгөө боловсруулхад хялбар
  • Техникийг худалдан борлуулхад сайнаар нөлөөлнө

Бид үйл ажиллагаандаа доорх системүүдийг ашигладаг.

  • Back log management
  • Condition monitoring

Манай компаниар техник тоног төхөөрөмжийн менежментийг хийлгүүлснээр та тогтмол хугацааны үечлэлээр амаар бичгээр тайлан авч үйл ажиллагаагаа цаг тухай бүрт нь хянах боломжтой.

 

Хүсэлт илгээх